call
GIỚI - HẠNH

Bài thi “Giới Hạnh” Đức Tăng chủ chỉ dạy như sau :

GIỚI – HẠNH

 Giới-Hạnh trong Lục-Ba-La,
Cùng chung Phàm-Thánh, không xa không gần.
Hạnh-Giới tươi đẹp trăm phần,
Dưới trên kính mến , Chư Thần thân yêu.
Đặng ĐỜI, trọn ĐẠO tiêu-diêu,
Thân-Tâm thư-thả, ĐỨC đều vẻ vang .
Càng thêm tô đẹp Đạo-Tràng,
Khai hoa GIẢI-THOÁT, vui đàng NHÂN-THIÊN.
Khỏi sa ác-đạo triền-miên,
Đáp ân Tam-Bảo, vẹn tuyền thanh-tao,
Tỷ như thêu bức tranh màu,
Đường kim mối chỉ trước sau mịn-màn.
Giới-Hạnh bước tiến vững vàng,
Buông-lung tan dẹp, Khải-hoàn THIỆN-CHÂN.
Tự nhiên CHÂN-LÝ tỏ lần,
Tu-Hành chẳng Giới là phần Ma-Vương.
Bao giờ tỏ ngộ mối dường,
Vẫn nương GIỚI-HẠNH chính đường THẾ-TÔN.
Từ trên đến dưới chung gồm,
Pháp-Đàn Bảo-Giới trường-tồn ai ơi.
Gắng ghi, ghi gắng kịp thời,
Giới-Hạnh độ-thoát là lời PHẬT-TÔN./.

TỊNH-VƯƠNG

Đức Ngài cho các chân phật tử học thuộc lòng dễ ghi nhớ mà siêng tu nhớ sửa, bây giờ chúng ta thử phân tích từng ý một như : GIỚI, như thế nào là giới, GIỚI LUẬT, PHÁP GIỚI, GIỚI HẠNH ….

Về Giới thì nôm na nó có đủ thứ , mọi việc , các pháp sinh từ nghe thấy biết đều có sự giới và hạng của nó, có mức độ hạn chế của nó. Đứng về con người, sinh sống trong xã hội tự nó sinh từng nhóm giới như giới trí thức, giới thợ thuyền , giới học sinh , giới nhà giàu , giới …. Đủ thứ . Trên con đường tu Phật thì có Giới Luật như tam qui ngũ giới, các thư lớp bậc tu đều có số lượng giới luật qui định ….

Giới hạn cơ bản của con người chính là ở chỗ sinh và tử.

Đứng về một Quốc gia lãnh thổ cùng có những qui định bằng luật pháp, cũng là một hình thức của pháp giới.

Trong Pháp Tạng cũng có Giới Luật, Đạo Hạnh cùng lễ nghi của tôn giáo do Đức Ngài ban bố cho tứ chúng vâng hành tu tập (Có Bài riêng do Đức Ngài ban hành: như …. Cấm sát sanh, vọng ngữ , tà dâm ….) , tuy nhiên để chấp hành theo giới luật này hầu như là tự giác mà làm, không có điều khoản xử trị như thế nào như phía nhà nước, cho nên một số ít người cho là tu Tri Kiến Giải Thoát không cần trì giới, là chưa đúng. Không giữ gìn Giới Hạnh thì tự mình đi vào chỗ buông lung, sa ngã, tức hậu quả không đẹp. dẫn đên vi phạm pháp luật , sẽ bị xử lý.

Trong Bản Nội Quy của Pháp Tạng cũng có một điều khoản là : “….Nếu ai bị án tiết nhục nhã thì Chánh Hội Trưởng có quyền gạch tên ra khỏi Tôn giáo….” , quyền hạn của Tôn giáo chỉ có vậy thôi, tuy nhiên về Luật Nhân Quả thì không thể sai chạy được .

Trong Đạo Tràng còn có một cái Giới gọi “GIỚI TAM THẾ” , Giới này không quy định thành văn, thành luật , nhưng rất quan trọng vì nó đi đôi với Luật Nhân Quả , đó chính là việc làm, hành vi cử chỉ của mình xử sự mà gây ra, gieo mầm cho người khác nghi ngờ bất tín Đạo Phật , làm đoạn duyên tu của người khác , làm rối loạn đạo tràng là lỗi rất nặng, vì nó gieo mầm nhiều đời nhiều kiếp cho người khác xa lìa Phật Đạo, nếu làm cho họ, nói cho họ không còn duyên tu, thì dù cho Phật hiện tiền cũng không độ được (Phật Bất hóa độ vô duyên, Phật bất hóa độ định nghiệp) là vậy mà , cho nên người tu nên gìn giữ Giới Hạnh này.

Khi mình cố gắng gìn giữ Đạo Hạnh cho thanh cao tốt đẹp thì đương nhiên mình hưởng được cảnh giới tốt đẹp thanh cao, tất cả những điều hoa mỹ tươi đẹp của Giới Hạnh, Đức Ngài đã nói hết trong bài thi trên , xin Quý Vị cố gắng thực hành để còn mong báo ân chư Phật, đền ơn phụ mẫu sinh thành, mình làm điều tốt cha mẹ vinh hạnh, mình làm điều không hay, cha mẹ cũng bị mang tiếng theo, mấy lời ngắn ngũi trao đổi , có gì sơ suất xin mọi người hỷ xả bỏ qua cho.

Xin Cám ơn./.

Tạng Nguyên
Ngày 17/11/2019

 

 

 

 

 

Đối tác & Nhà tài trợ


TẠNG BẢO HỘI THƯỢNG
 • Rừng A Đề
 • Thôn: Vạn Thuận
 • Xã: Ninh Ích
 • Thị xã: Ninh Hòa
 • Tỉnh: Khánh Hòa
 • Điện thoại: (+84) 0394 960 870
 • Email: info.ptpgvn@gmail.com
PHÁP BẢO BÌNH TRIỆU
 • Số: 56/36/6
 • Đường: Số 4, Khu phố 2
 • Phường: Hiệp Bình Chánh
 • Quận: Thủ Đức
 • Thành Phố: Hồ Chí Minh
 • Điện thoại: (+84) 0907 844 619
PHÁP BẢO THANH KHÊ
 • Số: K718/51B
 • Đường: Trần Cao Vân
 • Phường: Xuân Hà
 • Quận: Thanh Khê
 • Thành Phố: Đà Nẵng
 • Điện thoại: (+84) 0917 284 767